Q&A opvang asielzoekers

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de opvang van asielzoekers door de gemeente Uithoorn.

Opvang algemeen

Waarom biedt de gemeente Uithoorn noodopvang voor asielzoekers?

De opvang van asielzoekers zien wij als onze betrokken plicht naar mensen die vluchten voor oorlog en onveilige situaties. Binnen onze Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is vanuit de landelijke overheid gevraagd welke bijdrage iedere gemeente kan leveren. Wij zijn hierbij voorstander van het bieden van kleinschalige noodopvang. 

Welke andere opvang wordt geboden voor vluchtelingen in de gemeente Uithoorn?

De gemeente voldoet aan haar wettelijke taakstellingen voor opvang. Momenteel wordt binnen de gemeente opvang geboden aan vluchtelingen uit de Oekraïne. Daarnaast zorgt de gemeente voor huisvesting van statushouders. Statushouders hebben een verblijfsvergunning. 

Heeft deze noodopvang te maken met de verplichting die de landelijke overheid aan gemeenten wil opleggen?

Het plan van de staatsecretaris voor verplichte opvang door gemeenten, zoals in de media valt te lezen, dient eerst besproken te worden binnen de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De voorgenomen noodopvang van asielzoekers op de locatie ‘t Buurtnest staat hier los van.

Wat is het COA? 

Het COA is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA begeleidt asielzoekers naar een toekomst in Nederland of een ander land. Daarbij werkt het nauw samen met andere organisaties.

Bestaat er de mogelijkheid dat de gemeente Uithoorn nog meer asielzoekers gaat opvangen?

Er wordt momenteel niet gekeken naar andere opvanglocaties voor asielzoekers in de gemeente Uithoorn. Bij wijziging van de situatie, bijvoorbeeld als opvang van asielzoekers een wettelijke taak wordt, zullen we onderzoeken wat dat voor Uithoorn betekent. We trekken hierin nauw op met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de omliggende gemeenten. 

Wat betekent de opvang van asielzoekers voor de ontwikkeling van starterswoningen in de gemeente

De noodopvang van asielzoekers staat los van de ontwikkeling van starterswoningen. In een noodopvanglocatie worden asielzoekers gehuisvest die nog geen duidelijkheid hebben over een verblijfsvergunning. 

Het tijdelijke gebruik van deze locatie als opvanglocatie belemmert geen toekomstige ontwikkelingen.

Welke noodopvang wordt geboden door de omliggende gemeenten?

Binnen de veiligheidsregio wordt veel opvang geboden. Alle gemeenten dragen daaraan bij in de vorm van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, huisvesting van statushouders en de (crisis)noodopvang van asielzoekers. 

Noodopvanglocatie ‘t Buurtnest

Waarom is gekozen voor de locatie ‘t Buurnest?

Uit advies van het Rode Kruis blijkt dat de locatie ’t Buurtnest met enkele aanpassingen geschikt te maken is als noodopvanglocatie. Het college heeft alles afwegende besloten de locatie geschikt te achten voor kleinschalige noodopvang.

Zijn er alternatieve locaties overwogen?

Bij het zoeken naar mogelijkheden is het uitgangspunt geweest dat voor de opvang gebruik wordt gemaakt van panden in beheer van de gemeente. Ook mag de opvanglocatie niet toekomstige ontwikkelingen belemmeren. Daarbij is ’t Buurtnest naar voren gekomen als mogelijke locatie. 

Waarom is er een maximum van 30 asielzoekers gesteld?

Het college heeft dit passend geacht bij de gemeente en de locatie ’t Buurnest.  

Heeft de gemeente Uithoorn invloed op wat voor asielzoekers worden opgevangen?

De gemeente Uithoorn kan randvoorwaarden stellen aan de samenstelling van de groep asielzoekers. Afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Nederland wordt gekeken of aan deze randvoorwaarden voldaan kan worden.

Het is de intentie om de locatie ’t Buurtnest geschikt te maken voor de opvang van gezinnen. 

Worden er op de opvanglocatie ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen?

Op de locatie ’t Buurtnest worden geen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Hiervoor zijn en worden andere locaties binnen de gemeente Uithoorn geschikt gemaakt en beschikbaar gesteld.

Wat betekent de noodopvang op de locatie ’t Buurtnest voor de huidige huurders?

Samen met de huidige huurders gaat de gemeente op zoek naar een vervangende locatie op het terrein van ’t Buurtnest zelf of ergens anders in het dorp. Wanneer deze vervangende locatie niet of niet tijdig beschikbaar is, zorgt de gemeente ervoor dat op juiste wijze ’t Buurtnest gedeeld kan worden met de opvang van asielzoekers.

Tot wanneer blijft ’t Buurnest een noodopvanglocatie?

De locatie ’t Buurnest wordt tot juni 2024 beschikbaar gesteld als noodopvanglocatie. Hierna wordt ’t Buurnest verbouwd voor andere doeleinden. 

Waar gaan de opgevangen asielzoekers na de zomer 2024 naar toe?

Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Het is gebruikelijk dat locaties een bepaalde tijd beschikbaar zijn. Afhankelijk van de situatie van dat moment kan hier tegen die tijd duidelijkheid over gegeven worden. 

Welke kosten zijn er verbonden aan het geschikt maken van de noodopvanglocatie en de opvang zelf?

De kosten worden momenteel nog in kaart gebracht. 

Wanneer wordt het voorgenomen besluit besproken in de gemeenteraad?

Op woensdag 26 oktober is er om 19.30 een openbare commissievergadering van de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering staat het raadsvoorstel op de agenda. Zie voor meer informatie: uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/

Kan de gemeenteraad tegen het voorgenomen besluit stemmen?

Het college vraagt aan de gemeenteraad in te stemmen met het voorgenomen besluit. Tijdens de commissievergadering van 26 oktober gaat het college in gesprek met de raadsleden. 

Kan ik bezwaar maken tegen keuze voor de noodopvanglocatie?

Voor het tijdelijke gebruik van de locatie voor de opvang van asielzoekers zal een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd. Tegen het besluit over de omgevingsvergunning staat bezwaar en beroep open. 

Veiligheid

Welke afspraken zijn er gemaakt als het gaat om veiligheid?

Er zal beveiliging worden georganiseerd rond de locatie.

Daarnaast wordt met de wijkagent afgestemd welke maatregelen er voor de veiligheid van de omwonenden en van de opgevangen asielzoekers genomen moeten worden.

Is er extra politie beschikbaar?

Hierover is de gemeente in contact met de politie.

Worden er extra maatregelen genomen rond de viering van Oud & Nieuw?

Hierover treedt de gemeente in contact met de politie.

Waar kan ik terecht voor het melden van een acuut onveilige situaties?

Bij een acuut onveilige situatie kan u contact opnemen met de politie via het landelijke nummer 112.  Bij niet acute situaties is contact met de wijkagent mogelijk via telefoonnummer 0900-8844.

Gezondheid

Welke medische hulp wordt er geboden op de noodopvanglocatie?

In ieder geval hebben asielzoekers recht op noodhulp. Verder is dat nog niet bekend. 

Welke coronamaatregelen worden op de opvanglocatie genomen?

Dat is nog niet bekend. 

Dagbesteding

Welke onderwijsondersteuning wordt geboden? 

Dat is afhankelijk van de doelgroep die wordt opgevangen en de duur van de opvang van de asielzoekers. 

Welke activiteiten worden geboden voor de opgevangen asielzoekers?

Dat is nog niet bekend.

Komen er (aanvullende) speelvoorzieningen op het terrein van ’t Buurtnest? 

Vooralsnog is dat nog niet voorzien. 

Mogen de opgevangen mensen ook bezoek ontvangen?

Daar is nog niets over bekend.

Helpen

Als ik wil helpen, bij wie kan ik dan terecht?

Wanneer u wilt helpen of u heeft een goed idee, dan horen wij dat graag via vluchtelingen@uithoorn.nl. Op dit moment weten we nog niet welke hulp we kunnen gebruiken.

Vragen

Mijn vraag stond er niet tussen. Aan wie kan ik mij vraag stellen?
Vragen kunt u stellen via het e-mailadres: vluchtelingen@uithoorn.nl