Nieuwe inzameling van GFT

De gemeenteraad van Uithoorn stelde op 28 januari 2021 het nieuwe Grondstoffenbeleid 2020-2025 vast. Een paar vragen aan wethouder Hans Bouma naar aanleiding van het raadsbesluit zijn hieronder te lezen.

Er is ook veel informatie te vinden bij de veelgestelde vragen over GFT inzameling

Wat is nu precies besloten tijdens de raadsvergadering over de inzameling van ons afval?
“Kort gezegd: We hebben de afgelopen periode onderzocht op welke manier we de afvalscheiding konden verbeteren. Eén van de eerste veranderingen die onze inwoners gaan merken, is dat we medio september 2021 starten met aparte GFT (Groente, fruit en tuinafval)-inzameling aan huis. De komende tijd onderzoekt de gemeente welke vervolgstappen daarna nog mogelijk en nodig zijn om de scheiding verder te verbeteren. De focus ligt namelijk op (nog) beter scheiden.”

Wat zijn de doelstellingen op het gebied van het gemeentelijke afvalbeleid? En waar komen die vandaan?
“In onze Duurzaamheidsagenda 2019-2022, en in het coalitieakkoord, heeft de gemeente Uithoorn zich aangesloten bij de landelijke doelstellingen voor afvalbeleid. Deze zogenaamde VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) zijn maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. In 2019 hielden we in Uithoorn en De Kwakel gemiddeld zo’n 234 kg restafval per inwoner over. Door corona steeg deze hoeveelheid in 2020 naar 252 kg. Uithoorn heeft in de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 vastgelegd op termijn aan de landelijke doelen voor het afvalbeleid te willen voldoen. De 100 kg restafval uit de VANG-doelstellingen is niet haalbaar in 2020, maar het is wel de intentie om daar snel naar toe te groeien. In het nieuwe beleid hebben we vastgelegd in welke tempo we daar naar toe willen groeien. Daar is nog een flinke inspanning voor nodig, maar onze eerste stap is om in 2023 te streven naar 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner.”

In de gemeente Uithoorn werd in het verleden ook GFT apart ingezameld en dat is op een gegeven moment afgeschaft. Waarom wordt het nu weer opnieuw ingevoerd?
“Rond 2008 vroeg afvalverwerker AEB (Afval Energie Bedrijf) toestemming om het Uithoornse GF (Groente- en fruitafval) te mengen met het restafval; zo werd de temperatuur in de verbrandingsoven niet te hoog. De toenmalige gemeenteraad stemde in met dit verzoek; de gemeente kreeg een ontheffing om GF samen met restafval in te zamelen. Inmiddels zit er door de aparte inzameling van PMD minder plastic in het restafval. Daardoor wordt de temperatuur in de AEB-ovens minder hoog en is bijmenging van GF niet meer nodig. Daarbij komt ook dat landelijk gezien uitzonderingen om GFT niet te scheiden ook niet meer gewenst zijn en is het inmiddels ook wettelijk verplicht om GFT apart in te zamelen.”

Waarom GFT-inzameling aan huis?
“In Uithoorn en De Kwakel bestaat het huishoudelijk restafval voor de helft (54%) uit GFT. Bij de verbranding gaan dus bruikbare grondstoffen verloren. Dat is zonde. Bovendien is afval verbranden veel duurder dan composteren. Én minder verbranden verlaagt de CO2-uitstoot. Daarom gaan wij het GFT inzamelen in containers aan huis bij de laagbouw. In andere gemeenten blijkt dat dat het beste resultaat geeft.”

Wat gebeurt er met het GFT?
“Het GFT wordt 100% gerecycled door Meerlanden in de groene energiefabriek in Rijsenhout tot vijf nuttige producten: groengas, CO2, warmte, compost en water. Deze producten gebruiken ze weer in de regio. Zo wordt groengas als duurzame brandstof gebruikt. De compost dient als grondverbeteraar en de CO2 wordt gebruikt als een groeiverbeteraar voor planten. De warmte wordt gebruikt om broeikassen te verwarmen en het water om mee schoon te maken. Zo sluiten ze de kringloop.”

Wanneer wordt er gestart met de inzameling van GFT?
“In september 2021 gaat de GFT-inzameling bij de laagbouw van start. Voor de huishoudens van de hoogbouw zoeken we nog naar de juiste manier van inzamelen. Als we die oplossing hebben, nemen we de inwoners mee in de stappen om dat op den duur te realiseren.”

En dan de laatste vraag, hoe worden de inwoners de komende maanden op de hoogte gehouden over de invoering van de GFT-inzameling?
“De gemeente gaat meer communiceren over het afvalbeleid. Daarnaast verwachten we ook veel vragen van inwoners over afvalscheiding. Wat mag bij het GFT en wat niet? Hoe zamel ik PMD in, en ga zo maar door. Binnenkort komen we met allerlei tips over gescheiden inzamelen van afval, met extra aandacht voor GFT. Hou de Nieuwe Meerbode en uw brievenbus goed in de gaten. U vindt ook veel informatie op de afvalpagina's op de website.

Grondstoffenbeleid 2020-2025


De gemeenteraad van gemeente Uithoorn heeft op 28 januari 2021 het nieuwe Grondstoffenbeleid 2020-2025 vastgesteld. Het nieuwe plan is een doorontwikkeling van het beleidsplan 2014-2020, waarin omgekeerd inzamelen werd geïntroduceerd. Hoewel door de gerealiseerde maatregelen, zoals ondergrondse containers voor GF/Restafval en minicontainers voor inzameling van PMD/papier het totaalaanbod van restafval is afgenomen, is het niet genoeg om te voldoen aan de landelijke doelstellingen. Daarom zijn in het nieuwe beleid verdere stappen opgenomen om restafval te verminderen, bijvoorbeeld door betere afvalscheiding. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het overgrote gedeelte (bijna 80%) van het restafval in de gemeente Uithoorn herbruikbaar is.

Met het Grondstoffenbeleid 2020-2025 zet de gemeenteraad in op gescheiden inzameling van GFT (groente-, fruiten tuinafval) aan huis, en op verdere verbetering van de scheiding van grondstoffen uit andere afvalstromen. In het Grondstoffenbeleid 2020-2025 staan als streefdoelen: 

  • Voor 2023: 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner.
  • Voor 2025: 80% afvalscheiding en 75 kg restafval per inwoner.